BaSys.hu BaSys.hu BaSys.hu

Pro Audio

Hordozható Audio

Otthoni Audio

Autohifi
Témakörök Bezár X

A BaSys Magyarországi Kft. promóciós játéka

I. A JÁTÉK SZERVEZŐJE, ELNEVEZÉSE, MEGHATÁROZÁSA

A játék szervezője: BaSys Magyarországi Kft. (továbbiakban: Szervező)

Székhely: 2045 Törökbálint, Tópark u. 9.

Cégjegyzékszám: 13 09 070156

Adószám: 10423622213

A játék elnevezése: „Indítsd az új évet egy 15.900 Ft értékű Pioneer SE-CL5BT fülhallgatóval!” (továbbiakban: Játék)

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (továbbiakban: Facebook) 2018. december 10-től 2018. december 30-ig.

A Játék időtartama alatt a Játékban résztvevőknek a Szervező Facebook oldalán közzétett, a Játékra vonatkozó bejegyzésben feltett kérdésre kell kommentben megírniuk a helyes választ. A Játék végén, a Játék ideje alatt a Játékban helyes választ adók közül egy, véletlenszerűen kiválasztott játékos kerül kisorsolásra. A kisorsolt játékos nyereménye 1 db 15.900 Ft értékű Pioneer SE-CL5BT fülhallgató az általa kiválasztott színben. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.

 

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

A sorsolásban minden olyan személy részt vehet, aki a Szervező Facebook oldalán közzétett, a Játékra vonatkozó bejegyzésben feltett kérdésre kommentben megírta a helyes választ. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

 

III. A JÁTÉK IDŐTARTAMA ÉS A SORSOLÁS:

A Játék 2018. december 10. napján kezdődik és 2018. december 30. napjáig tart.

A sorsolásra 2018. december 31-én kerül sor.

 

IV. A NYEREMÉNY ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE:

A nyeremény 1 db 15.900 Ft értékű Pioneer SE-CL5BT fülhallgató, amit a nyertes személyesen vehet át a Szervező üzletében (2045 Törökbálint, Tópark u. 9.) vagy a Szervező legkésőbb 2019. január 21-ig postázza a nyereményt a kisorsolt játékos részére.

Szervező a nyertes nevét legkésőbb a sorsolást követő napon teszi közzé Facebook (https://www.facebook.com/BaSys-hu-905427729542494/) oldalán. A nyertes játékos ezt követően felveheti a kapcsolatot a Szervező ügyfélszolgálatával, az ertekesites@basys.hu e-mail címen.

 

V. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.

A nyertes játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani, amíg a szükséges információkat a nyertes játékostól nem kapja meg. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 

VI. ADATKEZELÉS:

A játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A Facebook adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a sorsolástól számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatfeldolgozó: BaSys Magyarországi Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark u. 9.). Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Játékon kisorsolásra kerül, úgy nevét a Szervező internetes oldalain (http://basys.hu/, https://www.facebook.com/BaSys-hu-905427729542494/) Szervező munkatársai a sorsolást követően közzétegyék.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

b) Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja vagy ismertesse a nyertes nevét a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban.

 

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A résztvevők törvényes képviselője a Játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

1

Termékösszehasonlítás